Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep” lub “Sprzedawca”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Centrum Edukacji i Animacji Daria Podgórska Górka 97-540, Górka 1,  NIP 7722285470, REGON  386678711 Adres email sklep [at] aleefrajda.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Zamówienia prowadzone są dla dostawy towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zamówienia:

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności  w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

2a. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeśli poszczególne składniki oferowanego produktu są niedostępne. Poinformuje o tym kupującego i zaproponuje mu inny termin dostawy albo zmniejszenie zamówienia i nową cenę za zamówienie pomniejszona o wartość brakującego elementu.

2b. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia wobec Klienta, który udostępnia osobom nieupoważnionym dostępy do kursów lub platformy do kursów oraz unikatowe linki do produktów bez osobnej licencji.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy chyba, że zachodzi przesłanka z punktu 2a lub termin dostawy przeciąga się z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a zależnych od Partnerów sprzedającego lub firm kurierskich .

4.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk “kupuję i płacę”

Płatności:

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 • szybki przelew bankowy
 • przelew bankowy
 • blik
 • karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce dostawa i płatności.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paynow, mElements S.A. Prosta 18 00-850 Warszawa

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych określonych w zakładce dostawa i płatności 

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W przypadku płatności za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

Dostawa i płatność

1. Zamówiony towar dostarczany jest

a. w przypadku dostępu do platformy szkoleń internetowych kodowany dostęp do wybranego kursu uczestnik uzyskuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie zapłaty produkt

b. Towary inne dodatkowe mające charakter materialny (np. zestawy balonów, farb, itp.) zostaną wysłane w ciągu od 3 do 5 dni roboczych. Dostawa przez firmę kurierską określona będzie przez tę firmę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dłuższego terminu realizacji zamówienia jeśli któryś z towarów aktualnie nie jest dostępny. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie

2. Dostawa towaru następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Ceny przesyłek podane są każdorazowo przy produkcie .

4. W przypadku doręczenia paczki należy otworzyć ją przy kurierze i sprawdzić jej stan . W przypadku uszkodzenia jakichś elementów prosimy o sporządzenie reklamacji przy kurierze i odesłanie nam kopii. W przypadku paczkomatów odpowiednia procedura jest na stronie firmy kurierskiej.

Reklamacje

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Dotyczy to tylko klienta który jest Konsumentem w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dotyczy to towarów które nie są usługami oraz dostarczanych z produktami treści niematerialnych i prawnych które jako usługi obowiązuje paragraf 7 niniejszego akapitu.

7. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji .Dodatkowo Koszty przesyłki ponosi Klient.

9. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

10. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia oraz o usługi szkoleniowe na które nie przysługuje zwrot. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

11. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 6, 7 i 8 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier hazardowych.

Majątkowe Prawa Autorskie

1. Udostępnione Uczestnikowi filmy i inne materiały nie przechodzą na jego własność, Uczestnik nabywa wyłącznie prawo do korzystania z platformy kursów Alee Frajda.

2. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Sprzedawcy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

3. Informacje podane na stronach Serwisu nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora – poza wypadkami dopuszczonymi na mocy obowiązującego prawa.

Uprawnienia Użytkownika i licencja do kursów multimedialnych i materiałów dydaktycznych

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) Określonego w ofercie czasowo dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych od Sprzedającego

b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;

c) otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych;

2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia

b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach Alee Frajda stanowią wyłączną własność intelektualną Darii Podgórskiej bądź właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

5. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy sklepu Alee Frajda do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.

7. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą  materiałów, do których Sklep posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji.

9. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Sprzedawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4. Centrum Edukacji i Animacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Górka 97-540, Górka 1, wpisana w KRS pod numerem 0000959164 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XX Wydz.Gosp.KRS w Łodzi, NIP 7722427059, REGON 521419945. Wysokość kapitału zakładowego 20000zł, adres email sklep [at] aleefrajda.pl informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu realizacji transakcji handlowych polegających na sprzedaży produktów i towarów będących w Sklepu internetowego sklep.aleefrajda.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, co oznacza w szczególności: realizację transakcji handlowych, obsługę, dochodzenie  i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych osobowych (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) — w celu wykonania transakcji sprzedaży, usługi szkoleniowej, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora danych osobowych podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, tłumaczenia, edukacyjne, fakturowania, archiwizacji, dystrybucji produktów z oferty firmy Centrum Edukacji i Animacji Daria Podgórska. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje i organy, którym Administrator przekazuje dane osobowe uzyskane w wyniku współpracy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Centrum Edukacji i Animacji Daria Podgórska służy następujący adres Górka 1, 97-540 Gidle. Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Shopping Cart