Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Manufaktura szkoleń sp. z o.o. ul. Wołczyńska 30, 46-200 Kluczbork, NIP 7511786726,KRS 0000992779, REGON 523164461 działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów zakupu usług drogą elektroniczną.

 1. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

 2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

 3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r.,

 4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego,

 5. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta,

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. SPRZEDAWCA – Manufaktura szkoleń sp. z o.o. ul. Wołczyńska 30, 46-200 Kluczbork, NIP 7511786726,KRS 0000992779, REGON 523164461
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia.

 1. ZLECENIODAWCA – osoba fizyczna lub osoba prawna zamierzająca zawrzeć umowę Zlecenia z Zleceniobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 1. ZLECENIOBIORCA – osoba fizyczna lub osoba prawna oferująca swoje usługi za pośrednictwem Klepu internetowego;

 1. SERWIS – strona internetowa za pomocą której Zleceniodawca nawiązuje Umowę zlecenia ze Zleceniobiorcą.

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 1. UMOWA ZLECENIA – Umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą dotycząca wykonania Zlecenia określonego w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 1. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Zleceniodawcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Zlecenia ze Zleceniobiorcą.

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.aleefrajda.pl

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep internetowy prowadzi usługi w zakresie pośredniczenia w zawieraniu umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Usługi oferowane na stronie internetowej pochodzą od podmiotów trzecich, Sklep internetowy jedynie pośredniczy w nawiązywaniu umowy zlecenia pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zleceniobiorca, zlecając wykonanie zlecenia, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.

 4. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 5. Cena za wykonanie zlecenia uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

 6. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 7. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 8. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.

 9. . W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 10. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 11. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
 12. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

 13. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Wykorzystaj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 14. Kupony rabatowe nie łączą się ze sobą.
 15. Warunkiem złożenia zlecenia wykonania usługi przez Zleceniodawcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia usługi.

  W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:

  1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;

  2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);

  3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

  4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

§ 4

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Serwis umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarcie Umowy Zlecenia usług, oferowanych przez Zleceniobiorców.

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Zleceniobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Zleceniodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią wyłączną własność Zleceniobiorcy oraz Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za ich treść i formę. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę treści reklamowych zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu przez Zleceniobiorcę.

§ 5

ZAWARCIE UMOWY ZLECENIA

 1. Do zawarcia Umowy Zlecenia, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Zleceniodawcę Zamówienia udostępnionym przez Zleceniobiorcę sposobem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Po złożeniu Zlecenia, Zleceniobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia, o którym mowa powyżej, powoduje związanie Zleceniodawcy jego Zleceniem. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zlecenia,

 2. formularz odstąpienia od umowy,

 3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 1. Z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, zostaje zawarta Umowa Zlecenia między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności:Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,

 3. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 5. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer Manufaktura Szkoleń Sp.zo.o. 52 1140 2004 0000 3002 8287 8102 W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 6. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Zleceniodawca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 7. Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Zlecenia w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Zlecenia stanowi inaczej.
 8. Zlecenia zostanie wykonane dopiero po jego opłaceniu.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

Serwis pełni rolę pośrednika w zawieraniu Umowy Zlecenia między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług, ani za terminowość jej wykonania ani za sposób wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie).

§ 9

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ZLECENIEM

 1. Reklamacje związane z wykonaniem Zlecenia za pośrednictwem Serwisu, Zleceniodawca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aleefrajda.pl

 1. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Zleceniobiorcę.

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Zleceniobiorcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 1. Odpowiedź Zleceniobiorcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zleceniodawcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Zleceniodawcę sposób.

§ 10

OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.
 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku.
 7. Wadliwy PRODUKT – w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ – jeżeli będzie to możliwe i celowe – KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.
 15. SPRZEDAWCA informuje, że nie realizuje sprzedaży z udziałem KONSUMENTÓW. Zamówienia są realizowane tylko i wyłącznie dla podmiotów nie będącymi konsumentami (firmy, instytucje publiczne itp.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis oraz Zleceniobiorców zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Wszelkie spory wynikłe z Umów Zlecenia między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://sklep.aleefrajda.pl/polityka-prywatnosci

druk reklamacyjny:  druk_reklamacyjny

Shopping Cart