Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Manufaktura szkoleń sp. z o.o. ul. Wołczyńska 30, 46-200 Kluczbork, NIP 7511786726,KRS 0000992779, REGON 523164461 działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów zakupu usług drogą elektroniczną.

 1. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

 2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

 3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r.,

 4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego,

 5. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta,

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia.

 1. ZLECENIODAWCA – osoba fizyczna lub osoba prawna zamierzająca zawrzeć umowę Zlecenia z Zleceniobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 1. ZLECENIOBIORCA – osoba fizyczna lub osoba prawna oferująca swoje usługi za pośrednictwem Klepu internetowego;

 1. SERWIS – strona internetowa za pomocą której Zleceniodawca nawiązuje Umowę zlecenia ze Zleceniobiorcą.

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 1. UMOWA ZLECENIA – Umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą dotycząca wykonania Zlecenia określonego w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 1. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Zleceniodawcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Zlecenia ze Zleceniobiorcą.

 1. SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedażowa dostępna na stronie www…… której właścicielem jest za pomocą której zawierane są Umowy zlecenia na usługi wskazane na stronie Sklepu

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep internetowy prowadzi usługi w zakresie pośredniczenia w zawieraniu umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Usługi oferowane na stronie internetowej pochodzą od podmiotów trzecich, Sklep internetowy jedynie pośredniczy w nawiązywaniu umowy zlecenia pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zleceniobiorca, zlecając wykonanie zlecenia, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.

 1. Cena za wykonanie zlecenia uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Zaś informacje o cenie uwidaczniane są zgodnie a rt.6a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta

 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 1. Warunkiem złożenia zlecenia wykonania usługi przez Zleceniodawcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia usługi.

§ 4

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Serwis umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarcie Umowy Zlecenia usług, oferowanych przez Zleceniobiorców.

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Zleceniobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Zleceniodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią wyłączną własność Zleceniobiorcy oraz Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za ich treść i formę. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę treści reklamowych zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu przez Zleceniobiorcę.

§ 5

ZAWARCIE UMOWY ZLECENIA

 1. Do zawarcia Umowy Zlecenia, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Zleceniodawcę Zamówienia udostępnionym przez Zleceniobiorcę sposobem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zlecenia, Zleceniobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 1. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia, o którym mowa powyżej, powoduje związanie Zleceniodawcy jego Zleceniem. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zlecenia,

 2. formularz odstąpienia od umowy,

 3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 1. Z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, zostaje zawarta Umowa Zlecenia między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.

§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,

 2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer Manufaktura Szkoleń Sp.zo.o. 52 1140 2004 0000 3002 8287 8102 W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Zleceniodawca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Zlecenia w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Zlecenia stanowi inaczej.

 1. Zlecenia zostanie wykonane dopiero po jego opłaceniu.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

Serwis pełni rolę pośrednika w zawieraniu Umowy Zlecenia między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą, w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług, ani za terminowość jej wykonania ani za sposób wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zleceniodawca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na to, iż Zlecenie wykonywane jest na indywidualne zamówienie oraz posiada zindywidualizowane cechy.

§ 9

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ZLECENIEM

 1. Reklamacje związane z wykonaniem Zlecenia za pośrednictwem Serwisu, Zleceniodawca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aleefrajda.pl

 1. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Zleceniobiorcę.

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Zleceniobiorcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 1. Odpowiedź Zleceniobiorcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zleceniodawcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Zleceniodawcę sposób.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis oraz Zleceniobiorców zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Wszelkie spory wynikłe z Umów Zlecenia między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Shopping Cart